Nirvana Šatkam

Nirvana Šatkam

Nirvanu Šatkam u Mohanđijevom izvođenju možete slušati na Jutjubu.

Poruka u Nirvana Šatkam je da poistovećivanje sa svojim telom, umom i čulima predstavlja koren svih patnji, te da čovek treba s tim da prestane i da shvati da naša sopstvena priroda nije ništa drugo nego čista sveprožimajuća svest. Ova spoznaja se zove oslobođenje. Ono nije rezultat neke aktivnosti, nego je pojava iz zrelosti samog bića.

„Ko sam ja? Šta god mislite da sam, to sam. Ako mislite da sam dobar, dobar sam. Ako mislite da sam loš, loš sam. Nemam formu. Ja sam ne-entitet. Bez rođenja ili smrti. Rođendani su samo orijentiri u mom trenutnom fizičkom postojanju, što ograničeno traje. Ja sam ono što mislite da sam, jer, kao što voda zauzima oblik posude u kojoj se nalazi, ja zauzimam oblik/ odražavam vaš um, vašu konstituciju, i vašu svest. Odražavam vas iskreno i istinito kao dobro ogledalo. Moja jedna i jedina poruka za čovečanstvo je “Tat Twam Asi” (To si ti). Spoznaj to, Doživi to, ŽIVI TO.“ Mohandji

 

Adi Šankaračarja
Adi Šankaračarja

Reči Adi Šankaračarje, koji je na pitanje „Ko si ti?“ u svojoj osmoj godini odgovorio neverovatno zrelo pretočene su u pesmu „Nirvana Šatkam“. Šiva je personifikacija čiste svesti.

Mano budhya ahankara chithaa ninaham,
Na cha srothra jihwe na cha graana nethrer,
Na cha vyoma bhoomir na thejo na vayu,
Chidananada Roopa Shivoham, Shivoham

Neither am I the mind, nor intelligence ,
Nor ego, nor thought,
Nor am I ears or the tongue or the nose or the eyes,
Nor am I earth or sky or air or the light,
But I am Shiva, the all pervading happiness,
Yes, I am definitely Shiva.

Ja nisam ni um, ni inteligencija,
ni ego, ni misao,
nisam ni uši ni jezik ni nos ni oči,
Nism ni zemlja ni nebo ni vazduh ni svetlost,
Već sam Šiva, sreća svuda i svagda,
Da, ja sam definitivno Šiva.

 

Na cha praana samgno na vai pancha vaayur,
Na vaa saptha dhathur na va pancha kosa,
Na vaak pani padam na chopa stha payu,
Chidananada Roopa Shivoham, Shivoham

Neither am I the movement due to life,
Nor am I the five airs, nor am I the seven elements,
Nor am I the five internal organs,
Nor am I voice or hands or feet or other organs,
But I am Shiva the all pervading happiness,
Yes, I am definitely Shiva

Nisam ni pokret zbog života,
Nisam ni pet gasova, niti sedam elemenata,
Nisam ni pet unutrašnjih organa,
Nisam ni glas ni ruke ni noge ni drugi organi,
Već sam Šiva, sreća svuda i svagda
Da, ja sam definitivno Šiva

 

Na me dwesha raghou na me lobha mohou,
Madho naiva me naiva matsarya bhava,
Na dharmo na cha artha na kamo na moksha,
Chidananada Roopa Shivoham, Shivoham

I never do have enmity or friendship,
Neither do I have vigour nor feeling of competition,
Neither do I have assets, or money or passion or salvation,
But I am Shiva the all pervading happiness,
Yes, I am definitely Shiva

Nikada ne osećam ni prijateljstvo ni neprijateljstvo,
Niti imam žar niti osećaj konkurencije,
Nemam ni preimućstva ni novac ni strast ni spasenje,
Već sam Šiva, sreća svuda i svagda,
Da, ja sam definitivno Šiva

Na punyam na paapam na soukhyam na dukham,
Na manthro na theertham na veda na yagna,
Aham bhojanam naiva bhojyam na bhoktha,
Chidananada Roopa Shivoham, Shivoham

Never do I have good deeds or sins or pleasure or sorrow,
Neither do I have holy chants or holy water or holy books or fire sacrifice,
I am neither food or the consumer who consumes food,
As I am Shiva the all pervading happiness,
Yes, I am definitely Shiva

Nikada nemam ni dobra dela ni nedela, ni radost ni tugu,
Nemam ni svete pesme ni svetu vodicu, ni svete knjige ni žrtvovanje vatri,
Nisam ni hrana ni onaj ko hranu konzumira,
Jer ja sam Šiva, sreća svuda i svagda,
Da, ja sam definitivno Šiva.

Na mruthyur na sankha na me jathi bhedha,
Pitha naiva me naiva matha na janma,
Na bhandhur na mithram gurur naiva sishya,
Chidananada Roopa Shivoham, Shivoham

I do not have death or doubts or distinction of caste,
I do not have either father or mother or even birth,
And I do not have relations or friends or teacher or students,
As I am Shiva the all pervading happiness,
Yes, I am definitely Shiva

Nemam ni smrt ni sumnje, ni razlike između kasti,
Nemam ni oca ni majke čak nisam ni rođen,
I nemam ni rođaka ni prijatelja ni učitelja ni učenika,
Jer ja sam Šiva, sreća svuda i svagda,
Da, ja sam definitivno Šiva.

Aham nirvi kalpi nirakara roopi,
Vibhuthwascha sarvathra sarvendriyanaam,
Na cha sangatham naiva mukthir na (bandaha) meya
Chidananada Roopa Shivoham, Shivoham

I am one without doubts , I am without form,
Due to knowledge I do not have any relation with my organs,
And I am always redeemed,
And I am Shiva the all pervading happiness,
Yes, I am definitely Shiva

Ja sam onaj bez sumnji, bez forme,
Zahvaljujući znanju nemam nikakve veze sa svojim organima,
I uvek sam iskupljen,
I ja sam Šiva, sreća svuda i svagda,
Da, ja sam definitivno Šiva

Mohanji 86

 

Podelite ovu objavu

X