Utisci sa ritrita – maj 2014.

Image

Utisci:

Na mene je najveći utisak ostavila Mohanđijeva svest, zatim spontanost i prirodnost ljudi koji su takođe učestvovali. Čišćenja i oslobađanje koje smo ostvarili i koje ću održavati. Bilo je jako teško pogledati i prihvatiti ne tako prijatne stvari unutar sebe. Želja da se sve to pusti, pa sasvim neočekivano užasno jako protivljenje uma i ega. Velika borba dupe i ega. Tuga, suze, pa radost i sreća. Potpuna vrteška. Neopisivi trenuci mira, prihvatanja, zadovoljstva i ljubavi. Sa tim osećajem odlazim kući i nastojaću da ga sa svesnošću održim. <3
Š.L.

Jutarnja vodena terapija i joga su na mene delovali fantastično. Satsanzi su me oduševili kao i meditacija 360°. Dobio sam odgovore iako nisam postavljao pitanja! Potrudiću se da koristim sve i da ovo bude moj put. Dobio sam snag i razlog da verujem u bolje sutra. Nestali su svi moji strahovi.
Bezgranično zahvalan,
Sale.

Iako smo stranci koji su se “slučajno” našli na istom mestu, u međusobnoj komunikaciji i Mohanđijevoj energiji. Mi smo rasli u svakom trenutku. To je manifestacija čiste bezuslovne ljubavi. Transformacija se desila čišćenjem od krivica, sumnji i strahova. Dobra transformacija. Ovako čistija, mogu više da ponudim svetu, da mu služim. Ukratko, vratila sam se kući.
A.V.

Sve mi se dopalo, a naročito sloga među ljudima koji učestvuju u ovome. Sloboda da se iskažu istinska osećanja svakoga od nas koji smo deo ovog programa bez stida ili srama, uz podršku svih prisutnih. Bez dvoumljenja ću primenjivati ono što sam naučila.
Moje iskustvo je bilo strano za mene samu jer sam zaista osetila neko olakšanje u dubini sebe, imam osećaj kao da je tokom ovih 5 dana kroz ceo program, i kroz nagon za plakanje izašlo sve loše iz mene i jako želim da iznova ponovo doživljavam ovako lepe momente mira u životu.
V.K.

Teško mi je rečima izraziti osećaj zahvalnosti da sam dospela do ovako nečeg. Ovo je nešto što sam cijeli život tražila – tako osećam. Osećam veliku zahvalnost kao i to da sam konačno na pravom putu recimo. Bezuvjetna ljubav i služenje je nešto što osjećam kao ispravnu stvar.
K.J.

 


Kako bilo šta izdvojiti? Divni su ljudi, dobra atmosvera, nova saznanja, mir u meni i oko mene, sjajan Učitelj. Došla sam sa puno tuge u sebi, a odlazim smirena, ganuta i tiha. Kao kada se stiša bura, pa nastupi mir i tišina. Divan osećaj.
Nešto ću nastaviti, a vežbe joge i disanja uvodim od sutra ujutru.
Hvala i na divnoj organizaciji! 🙂
M. M.

Posebno mi se dopao svaki minut ovog ritrita i neverovatna promena koja se desila u svima nama. Već upražnjavam sličan životni stil ali ću definitivno usvojiti stečena znanja sa ovog ritrita. Moje iskustvo je fantastično i neopisivo! Hvala na svemu od srca! <3
A.H.

Posebno mi se dopao razgovor jedan na jedan sa Mohanđijem, zatim razmena iskustava između učesnika. Hrana i meni su bili odlični. Uvek treba primenjivati naučeno, no ovaj životni stil još nije sasvim u skladu sa mnom, pa ću ga delimično i primenjivati.
Osetio sam Ljubav, Mir, Zabavu. Predivnu energiju. Dobro raspoloženje.
Dragan Vučenović

Osetim potpuno smirenje.
S.O.

Image

Energija grupe mi je naročito prijala, ove godine je bilo drugačije, a na neki način isto. Ove godine sam dobio nove odgovore, otišao u dublji mir i tišinu. Osetio sam duboki mir i ljubav. Nastaviću sa ovakvim načinom života i primenjivati ono što sam naučio.
B.K.

Nova snažna iskustva tokom vežbi disanja kroz kičmu i meditacijama produbile su osećaj povezanosti sa unutrašnjim mirom i svesnošću. Motivisana sam iskustvima sa ritrita da nastavim rad na sebi na putu oslobođenja.
T.N.


Sve mi se dopalo, Andrevlje je divno mesto, ljudi su divni, bilo je puno ljubavi – što je ojačalo polje srca.
K.J.

Hrana je bila odlična, a sad nakon ritrita osećam duboki unutrašnji mir.
M.J.

Sve mi se dopalo. Bilo je SAVRŠENO! Sigurna sam da ću nastaviti sa ovakvimm životnim stilom i potruditi se da svakim danom budem sve bolja i bolja osoba.
L.P.

Ritrit je ispunio sva moja očekivanja i više. Spaljivanje naših negativnosti u vatri je bio fenomenalan događaj. Meditacija Brahma-Višnu-Šiva ubacila me je u stanje bez misli i potpune tišine. Duboko sam zahvalan sam na tome.
T.K.

Pored odlične hrane i smeštaja, posebno su mi se dopale vežbe joge, mantre i meditacije, premašilo je moja očekivanja. Nastaviću i dalje da primenjujem ono što sam naučio.
Ne mogu rečima da objasnim mnogo lepih senzacija, osećaja niti duboka čišćenja.
B.N.

Divno mi je bilo na grupnim meditacijama i to što sam naučila nove tehnike disanja. Želim da nastavim sa ovim što sam naučila i primenjujem ono što sam naučila. U ovom petodnevnom programu, iskusila sam ljubav i mir u srcu. Hvala Mohanđiju od sveg srca za mudre reči, divne pouke i puno ljubavi!
I.G.

Satsanzi su bili odlični. Ritrit mi je bio mnogo intenzivniji nego prošle godine. Meditacije su bile fenomenalno iskustvo. Nastaviću sa vodenom terapijom. Uvešću u svoj život novu zabavnu tehniku disanja. Celokupnan ritrit mi je bio neprocenjivo iskustvo, rečima se ne može opisati, ovo je zaista bio put u središte sebe!!!
I.K.

Oduševljena sam Mohanđijevom posvećenošću svakom čoveku i akcentom na AKCIJI! Čim smo stigli, još u petak veče i u toku noći sam osetila efekte detoksikacije na sebi i drugima. Što je više moguće primenjivaću naučene tehnike disanja i meditacije.
Osetila sam naizmeničnu borbu i prepuštanje, borbu i prepuštanje… prazninu, mir… pa opet ponovo.
M.V.

Sve je bilo divno i praktično. Najviše sam uživao u satsanzima, jer su mi pitanja koja su me mučila bila najveći teret koji mi je smanjivao efekat joge i meditacije. Na satsangu sam dobio 100% odgovora na svoja pitanja. Primenjivaću ono što sam naučio. Najvažnije od svega mi je bilo to što sam našao smisao života. Nakon toga, sve je došlo na svoje mesto.
Fascinantno mi je bilo to što nisam sumnjao niti osuđivao, ali stvarno nisam očekivao baš ovoliko. Najupečatljivija lekcija mi je: VODI SVOJIM PRIMEROM. Pomozi ljudima da se osveste i primete svoje greške, kaži im kuda da pogledaju, ali nemoj da im govoriš direktno šta da vide. Neka ljudi sami otkriju istinu.
Hvala ti Mohanđi i celoj organizaciji!
D.G.

Svidela mi se iskrenost i posvećenost u pristupu grupi, ni u jednom trenutku nije bilo ‘jedne mere za svakoga’ Mohanđi proceni grupu i onda prema potrebi grupe prilagodi program tako da dati ljudi imaju najviše koristi.
Potrudiću se da nastavim da primenjujem ono što sam naučio i da i najbližu okolinu usmerim u tom pravcu. Osećam bolje mentalno i fizičko stanje. Objašnjeno mi je ono što me je kopkalo. Sagledao sam sebe i svoju ulogu u jasnijem svetu.
Lazar Slankamenac

Ljubav, sloboda, dubina i širina Mohanđijevog učenja su me oduševili. Tehnike su divne, razumljive i primenjivaću ih. Osetim mir u duši, lakoću sagledavanja životnih slika, duboko jedinstvo sa ljudima, a na prvom mestu sa Mohanđijem <3
M.S.

Posebno mi se dopala atmosfera, odnosi i prvenstveno međusobna podrška. Sa Mohanđijem sam doživela duboku veru, shvatila da sam na ispravnom putu. Bilo mi je neopisivo.
P.T.

Osetim mirnoću uma, smirenost i apsolutno poverenje u sve… Jako me je dotakla bezuslovna ljubav kao i pomoć koju nam je Naš Mohanđi poklanjao i poruke koje smo dobili od njega. I ovo iskustvo ni sa čim ne može da se meri ili uporedi. Od neprocenjive je vrednosti.
H.Š.

Doživeo sebe i svoje slabosti i naučio kako da ih prevaziđem.
P.G.

Bilo je puno jake uzvišene energije i ljubavi, velike prisnosti i povezanosti među učesnicima. Trebaće mi neko vreme da mi se sve naučeno slegne :))
G.N.

Uopšte govoreći, ovo iskustvo je bilo neverovatno. Video sam stare prijatelje i upoznao nove. Od sada pa nadalje radiću još dublje i vrednije na sebi. Ritrit mi je otvorio nove puteve, i rešio razne dileme. Sve vas volim!
B.N.

Image

IN ENGLISH:
Testimonials from the Serbian Retreat on Andrevlje, 9-14th May, 2014

The biggest impression was left on me by Mohanji’s consciousness, then spontaneity and natural behaviour of the participants. Cleansing and letting go that we underwent and the resulting state which I’m going to maintain. It was hard to look and accept not so pleasant things inside oneself. The wish to let go of all these, and then totally unexpectedly appeared terribly strong resistance of the mind and ego. A big struggle of the soul and ego. Sorrow, tears then joy and happiness. Utter roller coaster. indescribable moments of peace, acceptance, contentment and love. With that feeling I go home and I’m going to make effort to maintain it with awareness. <3
Š.L.

The morning water therapy had a fantastic effect on me. I was amazed by the satsangs as well as with the 360° meditation. I received the answers although I didn’t ask questions!! I’ll make an effort to use everything and to follow this path. I got the strength and reason to believe into the better future. All my fears vanished.
Immensely grateful,
Sale

Though we were strangers who “by coincidence” happened to be at the same place, in mutual communication and Mohanji’s energy. We were growing each moment. That is a manifestation of pure unconditional love. The transformation happened by cleansing from guilt, doubts and fears. Great transformation. Being purer this way, I can offer more to the world, to serve it. In short, I came home.
A.V.

I liked everything, and especially the harmony among the participants. Freedom to express true feelings of each of us who are a part of this programme, without any shyness or shame, with the support of all people present. Without dilemma I’ll apply what I learnt.
My experience was strange to me because I indeed felt a kind of relief deep within, I have a feeling as if during these 5 days going through the whole programme, and through the urge to cry, all bad things got out of me and I sincerely and strongly wish to keep experiencing such beautiful moments of stillness in my life.
V.K.

It is difficult to me to express the gratitude I felt as I reached something like this. This is something I have been looking for all my life – that is how I feel. I feel big gratitude as well as that I am let’s say, on the right path now. Unconditional love and service is something that I feel as the right thing.
K.J.

How to single out anything? People are wonderful, atmosphere is good, new realisations, peace within me and out of me, a great Master. I came with a lot of sorrow inside, and I go back calm, touched and silent. When the tempest calms down, there comes peace and silence. A beautiful feeling.
I’ll continue with something, and I’m introducing yoga and breathing exercises tomorrow.
Thank you for beautiful organisation! 🙂
M. M.

I especially liked every minute of this retreat and unbelievable changes that happened in all of us. I already practise similar lifestyle, but I will definitely absorb and apply the acquired knowledge from this retreat. My experience is fantastic and indescribable! Thank you for everything from the bottom of my heart! <3
A.H.


Individual consultations with Mohanji was what I enjoyed the most. Then, I enjoyed exchanging experiences among the participants. The food and the menu were great. We should always apply what we learn, yet this lifestyle still isn’t completely practical for me, so I will apply some of it. I felt Love, Peace, Fun. Beautiful energy. Good mood.
Dragan Vučenović

I feel total calming down.
S.O.

I liked the energy of the group very much, this year it was a little bit different from the last year, and yet the same in a way. This year I got new answers, I went deeper into stillness and silence. I felt deep inner peace and love. I’ll continue with this lifestyle and apply what I have learnt.
B.K.

New strong experiences during the breathing exercises through the spine and meditations deepened my feeling of connection with inner peace and consciousness. I am motivated by this experience from the retreat to continue working on myself on the way to liberation.
B.K.

I loved everything, Andrevlje is a beautiful place, people are wonderful, there was a lot of love – which expanded my heart chakra.
K.J.

The food was delicious, and now after the retreat I feel deep inner peace.
M.J.

I liked everything, it was PERFECT! I’m sure I will continue with such lifestyle and make an effort to be better and better person each new day.
L.P.

The retreat fulfilled all my expectations and even more. Burning our negativities in the fire was a phenomenal event. The meditation Brahma – Vishnu – Shiva put me into the state with no thoughts and total silence. I am deeply grateful for that.
T.K.

Besides excellent food and accomodation, I especially liked yoga exercises, mantras and meditations, which surpassed my expectations. I’ll continue to apply what I’ve learnt. I cannot explain in words a lot of beautiful sensations, feelings or deep cleansing.
B.N.

I felt wonderful during group meditations and I am happy because I also learnt some new breathing techniques. I want to continue with what I’ve learnt and apply it. In this 5-day programme, I experienced love and peace in my heart. I’m more than grateful to Mohanji from the bottom of my heart for wise words, beautiful messages and abundance of love!
I.G.

Image

Satsangs were powerful and intense. This retreat was much more intense to me than the last year. Meditations were phenomenal experience. I’m going to continue with water therapy. I’ll introduce the new fun breathing technique. The complete retreat has been a priceless experience, indescribable in words, this is really a journey to yourself!!
I.K.

I am enthusiastic about Mohanji’s commitment to each person and the focus on the ACTION! The moment we arrived, on Friday evening and during that night, I felt some effects of detoxication on myself and others. I’ll apply the breathing techniques and meditations I’ve learnt as much as possible. I felt alternating struggle and surrender… emptiness, stillness… then all over again.
M.V.

Everything was beautiful and practical. I mostly enjoyed the satsangs, because the questions torturing me were the heaviest weight which reduced the effect of yoga and meditations on me. In satsang I got 100% answers to my questions. I’m going to apply what I’ve learnt.
The most important thing to me was that I found out what the purpose of life is. After that, everything fell into place.
It was fascinating that I didn’t doubt or judge, but I really didn’t expect this much. The lesson that had most impact on me was: LEAD BY EXAMPLE. Help people to be aware and notice their mistakes themselves, tell them where to look, not what to see. Let them discover the truth themselves.
Thank you Mohanji and all the organisation!
D.G.

I liked the honesty and commitment in the approach to the group, there was not any moment of ‘one measure for all’. Mohanji estimates the group and then according to the needs of the group he adapts the programme so that the participants have the most benefits.
I’ll make an effort to continue with what I’ve learnt and to lead my near and dear ones into that direction. I feel better mental and physical condition. I was explained what was bothering me.
Lazar Slankamenac

I became enthusiastic about Love, freedom, depth and width of Mohanji’s teaching. Techniques are beautiful, clear and understandable and I’m going to apply them. I feel peace in my heart, lightness of looking on the pictures of life, deep unity with other people, and in the first place with Mohanji <3
M.S.

I especially liked the atmosphere, relationship among the people and mutual support. With Mohanji I experienced deep faith, I realised that I am on the right path. It was indescribable.
P.T.

I feel stillness of the mind, calmness and the absolute trust into all. I was deeply touched by unconditional love as well as the help that Mohanji gifted and messages that we received from Him. And this experience cannot be measured with or compared to anything. It is priceless.
H.Š.

I experienced myself and my weaknesses and learnt how to overcome them.
P.G.

There was abundance of high energy and love, thorough familiarity and connectedness among the participants. It will take me some time to digest all what I’ve learnt. :))
G.N.

In general, this experience was unbelievable. I saw old friends and met new ones. From now on I’ll go deeper and work harder. The retreat opened new paths to me, and solved various problems. I love you all!
B.N.

Image

Podelite ovu objavu

X