Izjava o ustupanju ličnih podataka i
pristanak za njihovo korišćenje u svrhu za koju su podaci dati

Svi navedeni lični podaci se prikupljaju, obradjuju I čuvaju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 87/2018)

X